Organisatsioonist

ORGANISATSIOONIST

YES 2012

YFU ehk Youth For Understanding on organisatsioon, mis koorus välja II maailmasõja traagikast. Õpilasvahetusprogrammi loomise idee sai alguse Ameerika minster John Eberlylt, kes nägi, et II Maailmasõja mõju Saksamaa noortele oli halb- noorte seas oli tunda meeleheidet ja lootusetust. Sellest tekkis Eberlyl idee alustada vahetusprogrammiga USA ja Saksamaa vahel, eelkõige sellepärast, et sõjajärgse Saksamaa noored pärast aastast Ameerika keskkoolis õppimist, saaksid minna tagasi koju Saksamaale ning uute teadmistega riik uuesti ja demokraatlikuna üles ehitada. John Eberly idee viis täide aga Dr. Rachel Andersen, kes nägi YFU-t kui võimalust levitada rahu ja üksteisemõistmist üle kogu maailma. Nii asutaski Rachel Andersen 1951. aastal organisatsiooni nimega Youth For Understanding, mille eest ta aastal 1973 ka Nobeli rahupreemiale nomineeriti.
Tänaseks päevaks on tegutsevaid YFU-rakukesi pea 60 riigis. Täpsema ülevaate YFU võrgustikku kuuluvatest organisatsioonidest saab, kui külastada meie ühist kodulehekülge www.yfu.org

Youth For Understanding is a dream come true…. To be part of it brings out the best in all of us. Each of us who has shared the magic of its being has contributed [to] something bigger than we are. We have learned to love and be loved, to trust and be trusted, to open our homes and our hearts to all people, everywhere. – Dr. Rachel Andresen

YFU Eesti pakub haridusliku eesmärgiga kultuurivahetusprogramme juba alates 1992.aastast. Esimesed õpilased said võimaluse minna välismaale samal hetkel, kui Eesti vabanes ja taastati Eesti Vabariik. YFU Eesti MTÜ töötab selle nimel, et vahetusaasta kogemusega noored ja pered saaksid panustada oma tõekspidamisi ja kogemusi nii nende eneste kui ka kogu ühiskonna heaolu suurendamisse.
YFU Eesti aitab kaasa avatud ja aktiivse kodanikuühiskonna tekkimisele, pakkudes rahvusvahelisi hariduslikke õpilasvahetusprogramme 14-18-aastastele noortele ning Eesti peredele, kes avavad oma kodu ja südame välisriikidest pärit vahetusõpilastele. Aastane kogemus teises kultuurikeskkonnas annab noorele oskused ja pädevused, mis laiendavad eneseteostus- ja valikuvõimalusi karjääri planeerimiseks ning ühiskonna heaolu toetavate valikute tegemiseks. Vahetuspereks olemine suurendab kultuuridevahelist mõistmist ja arendab kommunikatsioonioskust ning julgustab pereliikmeid mõtisklema oma väljakujunenud stereotüüpide ning väärtushinnangute üle.

ORGANISATSIOONI OLULISUS ÜHISKONNAS
Tänu globaalse mobiilsuse suurenemisele ning lihtsustumisele, kuid ka kriisiolukordadest tekkinud rände tõttu puutuvad ühiskonnaliikmed üha enam kokku erinevate kultuuride ja tavadega, kuid ka eelarvamustega. Lisaks sellele ümbritseb inimesi pidev infovoog ja meedia ning nende kanalite kaudu kõlavad arvamused kujundavad tugevalt ühiskonna liikmete tõekspidamisi. YFU Eesti põhiväärtuseks on aga tegutseda sellise ühiskonna nimel, mis on tolerantne erinevate inimeste ja kultuuride vastu. Selle missiooni elluviimiseks toob YFU erinevate kultuuride esindajad kokku olukorras, kus üksteise mõistmine ning toetamine on kõige olulisem - peres. Pakkudes noortele võimalust elada ja õppida uues kultuuris ning peredele võimalust kutsuda oma koju noor inimene mujalt maailmast, kasvab inimeste empaatiavõime.

YFU eesmärk on innustada inimesi leidma ühisosa erinevate kultuuride vahel aga ka hindama ja ära tundma erinevusi. Ka YFU vilistlased - meie vabatahtlikud - omandavad ürituste korraldamise, koolitustel osalemise ning juhi-, meeskonnaliikme- ja tugiisikurollis olemise kaudu kogemused, mis innustavad neid olema aktiivsed avatud ühiskonna eestvedajad. Samuti annab vabatahtlik töö YFU vilistlastele oskused ja teadmised, mis aitavad noortel edukalt tööturule siseneda.

Lisaks toetab YFU noorte ettevõtlikkuse arengut läbi praktilise kogemuse võimaldamise toetavas ja turvalises keskkonnas - seda nii vahetusaastale eelneval perioodil (nt toetajate otsimise koolitusega), vahetusaasta jooksul (nt isiklike eesmärkide seadmist ja täitmist julgustades) kui ka pärast programmi lõppu (lõputud enesearengu võimalused vabatahtlikuna organisatsiooni töösse panustades). Organisatsiooni tegevusse panustavate vabatahtlike tegevus on eesmärgistatud ja arenguvõimalusi pakkuv, nende kogemus on mõtestatud ja sõnastatud.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et meie eesmärkideks on:

- toetada sallivust ja kultuurilist mitmekesisust pooldavat maailmavaadet ühiskonnas,
- toetada noorte ettevõtlikkuse arengut,
- pakkuda võimalusi enesearenguks nii noortele kui peredele enne ja pärast vahetusaastat ning selle ajal,
- julgustada aktiivset osalust kodanikuühiskonnas.

31 tegutsemisaasta jooksul on Eestist vahetusaastal käinud pea 1800 õpilast ning 700 noort välismaalt on saanud elada Eesti peredes. Liikmeid on organisatsioonis kokku 568, kellest üle 2/3 on noored. YFU Eesti liikmed jagunevad tegevliikmeteks ja toetajaliikmeteks. YFU nõukogu, juhatus ja grupijuhid toimivad vabatahtlikuna. YFU Eesti tegevuste elluviimiseks töötab palgalistel ametikohtadel 7 töötajat.

MTÜ YFU Eesti peab oluliseks programmi kvaliteetset korraldust ning soovime pakkuda Teile tunnustatud ning turvalist vahetusaasta kogemust. Programmitasu kasutame vaid kvaliteedi tagamiseks vajalikele tegevustele.

YFU Eesti juhatus

YFU Eesti MTÜ juhatus korraldab organisatsiooni käekäiku analüüsides ning sellele reageerides meie igapäevast tegevust. See hõlmab näiteks YFU esindamist õiguslikes toimingutes, aastaaruande ning tegevuskava koostamist, eelarve kinnitamist ning muuhulgas ka töölepingu sõlmimist tegevjuhiga.

Sandra Järv
Juhatuse esimees

Haridusvaldkonna esindaja

Anneli Võsandi
Juhatuse liige

Haridusvaldkonna esindaja

 

Johanna Viik
Juhatuse liige

Huvikaitsevaldkonna esindaja

 

Ketlin Peterson
Juhatuse liige

Õigusvaldkonna esindaja

Kaie Lõoke
Juhatuse liige

Finantsvaldkonna esindaja

Lisette Veimann
Juhatuse liige

Noorte häälekandja

YFU Eesti nõukogu

YFU Eesti MTÜ nõukogu kannab vastutust organisatsiooni strateegliste suundade väljatöötamise eest. Lisaks on nõukogu ülesanne abistada juhatust, koolitada välja selle liikmed ning anda hinnang juhatuse tööle. Nõukogu panustab ka stipendiumipõhimõtete loomisele ning täidab aukohtu rolli liikmetevaheliste küsimuste lahendamisel.

Ken Põldis 
Nõukogu esimees

Terje Kruup
Nõukogu liige

Olga Tuulik
Nõukogu liige

Terje Tiiman
Nõukogu liige