Miks annetada?

MIKS ANNETADA?

Kui Sa veel YFU tegemistega kursis ei ole, siis on see infokilluke just Sulle.

YFU Eesti MTÜ aitab kaasa avatud ja aktiivse kodanikuühiskonna tekkimisele, pakkudes rahvusvahelisi hariduslikke õpilasvahetusprogramme 14-18-aastastele noortele ning Eesti peredele, kes avavad oma kodu ja südame välisriikidest pärit vahetusõpilastele. Kuulume ülemaailmsesse võrgustikku, millel on tegutsemiskogemust juba 70 aastat, Eestis tegutseme aastast 1992.

Alates aastast 2020 oleme olnud Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegiline partner.

YFU üldised eesmärgid

Haritud, avatud ja ettevõtlikud noored ning Eesti perekonnad

YFU Eesti tegevuse kõige otsesem eesmärk on läbi vahetusaasta toetada noorte haridust, avatust ja nende ettevõtlikkuse arengut. Aastane kogemus teises kultuurikeskkonnas annab noorele oskused ja pädevused, mis laiendavad eneseteostus- ja valikuvõimalusi karjääri planeerimiseks ning ühiskonna heaolu toetavate valikute tegemiseks.

Samuti toetame Eesti perede arengut läbi vahetuspereks olemise kogemuse. Vahetuspereks olemine suurendab kultuuridevahelist mõistmist ja arendab kommunikatsioonioskust ning julgustab pereliikmeid mõtisklema oma väljakujunenud stereotüüpide ning väärtushinnangute üle.

Rahu ja üksteisemõistmise levitamine üle kogu maailma

YFU ehk Youth For Understanding on organisatsioon, mis koorus välja II maailmasõja traagikast. Läbi õpilasvahetuse nähti võimalust levitada rahu ja üksteisemõistmist üle kogu maailma. Sama eesmärgi nimel töötavad tänaseni kõik maailma YFU-d, kaasaarvatud Eesti.

Liikmete aktiivne osalemine kodanikuühiskonnas

Selleks, et toetada sallivust ja kultuurilist mitmekesisust pooldavat maailmavaadet ühiskonnas, on oluline, et julgustaksime nooremate ja vanemate osalust kodanikuühiskonnas. Tuleviku Eesti vajab noori, kes oskavad ennast juhtida, on loomingulised, hea suhtlusoskusega ning oskavad kriitiliselt mõelda ja võtta vajadusel riske. Üha olulisemaks on saanud ka keeleoskus, rahvusvahelised pädevused ning kontaktid ja oskus saada hakkama erinevates olukordades. Kõik see ei saa selgeks üksnes nelja seina taga.

YFU stipendiumifondi eesmärk

Vahetusaasta kättesaadavus kõikidele noortele

YFU Eesti pakub välja visiooni targa ja tegusa tuleviku Eesti loomiseks: „Igale gümnaasiumiõpilasele oma vahetusaasta!“

Antud visiooni elluviimiseks töötame selle nimel, et vahetusaasta oleks kättesaadav kõikidele noortele, ka nendele, kellel puuduvad selleks piisavad majanduslikud vahendid. Toetajate abiga anname igal aastal välja 10-15 stipendiumi üldiselt suuruses 1000-2000€. Võtame arvesse iga noore individuaalset majanduslikku vajadust ning tema enda motivatsiooni ja ettevõtlikust, et iseseisvalt tasuda ülejäänud vahetusaasta maksumus.

Kindlasti pole vahetusaasta ainus võti, mis avab uksed täiuslikku haridusmaailma, kuid kindlasti on see üks samm lähemalt sellele, et meie noortest saaksid need ettevõtlikud täiskasvanud, kes suudavad ja oskavad Eesti jõudsalt tulevikku viia.

Mure

Vahetusaasta ja sellega kaasnev eneseareng ei tohiks sõltuda ainult õpilase majanduslikest võimalustest.

Lahendus

YFU Eesti MTÜ annab välja stipendiume, tänu millele on vahetusaasta kättesaadavam ka majanduslikult keerulisemas olukorras olevatele noortele. YFU Eesti stipendiume antakse välja kahel viisil. Osa stipendiume saab välja anda YFU Eesti stipendiumifondi kogunenud toetustest ja YFU Eesti MTÜ omavahenditest. Teiseks panevad enda stipendiume välja ka meie suurtoetajad ja pikaaegsed koostööpartnerid.

Et muuta vahetusaasta kättesaadavaks rohkematele Eesti noortele otsime oma stipendiumifondi suurendamiseks koostööpartnereid toetajate näol, kes jagavad meiega sarnaseid väärtusi.

Toetajad

Pöördume teie poole, sest teate, kui oluline toetada noorte enesearengut ning aidata kaasa aktiivse kodanikuühiskonna arengule.

Mõju

Igaüks meist soovib elada funktsioneerivas ühiskonnas, kus valdkonnad, kuhu investeerime raha ja energiat, oleksid edukad. Selleks, et hoida äritegevust õitsemas ja inimesi enda ümber kompetentsetena, tuleb panustada keskkonda, millega ennast ümbritseme. Panustades YFU Eesti stipendiumifondi, omate sotsiaalset mõju, mis on osa pikaajalise edu valemist.

Vastavalt uuringutele arendab noor endas vahetusaasta jooksul kõige enam järgmisi omadusi, mida hindavad kõrgelt ka tööandjad:

 • oskus ennast võõrkeeltes selgelt väljendada;
 • uudishimu, õpihimu ja teotahet ning orienteeritust loovatele lahendustele;
 • efektiivset ja mõtestatud tegutsemist kindlate eesmärkide nimel;
 • pingetaluvust ja oskust jääda stressirohketes olukordades iseendaks.

Tuleviku Eesti vajab noori, kes oskavad ennast juhtida, on loomingulised, hea suhtlusoskusega ning suudavad kriitiliselt mõelda ja võtta vajadusel riske. Üha olulisemaks on saanud ka keeleoskus, rahvusvahelised pädevused ning kontaktid ja oskus saada hakkama erinevates olukordades.

Stipendium

Stipendium väljastatakse motiveeritud õpilasele, kelle vahetusaastat takistab majanduslik seis.

Stipendiumi väljastab stipendiumikomisjon ning aluseks võetakse järgmist infot:

 • Õpilase stipendiumile kandideerimise ankeet
 • Intervjuu
 • Õpilase enda panus vahetusaasta maksumuse ülejäänuks tasumiseks
  • Toetajate otsimine
  • Iseseisev raha kogumine (nt käsitöö valmistamine, asjade müümine ja lisaraha teenimine)

Programmi maksumus

YFU programmitasude maksumus:

 • 27% - kulud Eestis
  • Koolitused, seminarid, tugi tulevastele vahetusõpilastele
  • Kokkusaamised vanematele
  • YFU kontori töö ja tugiteenuste kvaliteedi tagamine
 • 8% - YFU organisatsioonide töö ühtse kvaliteedi ja jätkusuutliku arengu tagamine (tasu katusorganisatsioonile)
 • 9% - kindlustus
 • 15% - transport vahetusmaale ja tagasi
 • 41% - vastuvõtva partneri kulud
  • Koolitused, seminarid ja tugi vahetusõpilastele
  • Koolitused, seminarid ja tugi vahetusperedele
  • YFU kontori töö ja tugiteenuste kvaliteedi tagamine

Edasised sammud

Selleks, et aidata meil oma muret lahendada, tee annetus YFU stipendiumifondi Uks Maailma.

Täpsem info selle kohta, kus ja kuidas annetada, on leitav SIIT!