Keele-ja kultuuri töötuba

YFU Eesti on koostöös algatusega Noored Kooli loonud töötoa, mis tugineb riiklikus õppekavas välja toodud eesmärkidele kultuuri- ja väärtuspädevuste ning sotsiaalsete ja kodanikupädevuste osas.

Töötoa eesmärk on selgitada õpilastele, mis on kultuur ning milline on selle olulisus tänapäeva maailmas ja Eesti ühiskonnas laiemalt. Samuti räägitakse sellest, milliste isikuomaduste arendamisele võõrkultuuris elamine kaasa aitab ning mis kasu see edaspidises elus toob. Loomulikult räägitakse ka võõrkeele õppimisest ning keele ja kultuuri vahelisest seosest. Keeletundide elulisemaks muutmiseks kasutavad ise välismaal võõras kultuuriruumis õppinud noored näiteid omaenda kogemusest, mistõttu pakub töötuba lõbusat ja harivat vaheldust nii õpilastele kui ka õpetajatele. Õpilased ise saavad samuti kaasa mõelda, arutada ja küsimusi küsida.
Töötuba on üles ehitatud aktiivse kaasamise meetoditele, kus keskseks osaks on eneseanalüüs. Mänguliste situatsioonide kogemise ja kogemuste reflekteerimise kaudu õpitakse arvestama teiste inimeste enda ümber ning aktsepteerima neid sellistena nagu nad on. Saadud kogemustele reflekteerides annavad töötoa läbiviijad ülevaate YFU võimalustest.

Töötuba viiakse läbi keeletunnile vastavas võõrkeeles. Kui õpilaste keeletase ei võimalda kogu tundi läbi viia võõrkeeles, siis loomulikult saavad meie noored kasutada paralleelselt ka eesti keelt. Töötuba sisaldab interaktiivseid tegevusi, et kaasata õpilasi ning panna neid aktiivsemalt kaasa mõtlema.

Sobib vanuseastmetele 8.-11. klass.
Töötoa kestus on 45 minutit.

Kui olete huvitatud meie külla kutsumisest, palume võtta ühendus yfu@yfu.ee ning lepime kokku sobivaima aja.

Loe keeletundide kohta algatuse Huvitav Kool blogist: Teistmoodi õpe: kaasav ja praktiline keeletund