Töötoad

Külalistund

Ootus on, et koolis oleks toetav keskkond üldinimlike ja ühiskondlike väätuste edasiandmiseks, et noortest kujuneksid avardunud silmaringiga dialoogivõimelised ühiskonnaliikmed. Eeldab ju ka riiklik õppekava õpilaste kultuuri-ja väärtuspädevuse ning sotsiaalse ja kodanikupädevuse kujundamist.
Kuidas seda praktiliselt ühe koolitunni raames teha?
Üheks võimaluseks on YFU töötoad, mis said alguse ühelt poolt soovist jagada YFUsse aastatega kogunenud kompetentsi maailma kultuuriruumis tegutsemisest ning teiselt poolt soovist pakkuda noortele piisavalt väljakutsuvaid arenguvõimalusi.
Töötube viivad läbi vastava ettevalmistuse saanud YFU noored vabatahtlikud. Töötubade läbiviimine annab noortele võimaluse proovida õpetaja ametit, harjutada avalikku esinemist ning omandada seeläbi vajalikke oskuseid tööturule sisenemiseks.
Töötoad sisaldavad interaktiivseid tegevusi õpilaste kaasamiseks ja nende aktiivsemalt kaasa mõtlema innustamiseks.

Töötoad on tasuta. Lisainfo ja tellimine: marit@yfu.ee või yfu@yfu.ee.

Vahetusõpilane koolis

YFU kaudu saab kaasata teistes koolides õppivaid välisõpilasi oma kooli tegevustesse.

Igal aastal õpib Eestis üle 30 YFU välisõpilase, kes saavad osa Eesti haridusest ja koolielust, osalevad meeleldi kooli ühisüritustel, keele ja kultuuripäevadel.

Vastused järgmistele küsimustele on vaid ühe välisõpilase kaugusel:

  • Kuidas tundub meie koolisüsteem välisõpilasele?
  • Millised on erinevused tema kodumaa haridussüsteemiga?
  • Mida põnevat sellest üle võtta?
  • Lisaks keele- ja kultuurikogemus, mida annab siduda iga koolitunni ja ühistegevusega.

Ärge laske võimalust käest! Kaasake oma kooli välisõpilane koolielu huvitavaks tegemisse.

Huvi korral palume võtta ühendust yfu@yfu.ee või +372 628 616.

YFU Eesti toob Euroopa Liidu koju kätte!

Rahvusvahelisi haridusprogramme pakkuv mittetulundusühing YFU Eesti (Youth For Understanding) pakub sel kevadel noortele ingliskeelseid töötubasid (võimalik läbi viia ka osaliselt eesti ja/või vene keeles), mis keskenduvad aktiivsele kodanikuühiskonnale Euroopa Liidus. Tasuta töötubasid saab broneerida 25.02-30.04.2019.

Euroopa Liidu kodanikuühiskonnale keskenduvad töötoad on harivad kuid ka põnevad ja interaktiivsed vahepalad ühiskonnaõpetuse ja inglise keele tundides. Juhul kui õpilased on sorava vene keele oskusega, sobib töötuba ka vene keele tundidesse. Seega palume edastada käesolev pakkumine just nende ainete õpetajatele.

Sel kevadel külastab YFU Eesti eesti ja vene gümnaasiume ning noorteühinguid rahvusvahelise projekti ACLEV (Active Citizens Living European Values) raames. Töötubade eesmärk on julgustada noori valimisealisi kodanikke mõtlema kriitiliselt ühiste väärtuste üle Euroopas ning selle üle, mida tähendab olla aktiivne kodanik Euroopa Liidus. ACLEV töötubades osalejad oskavad paremini mõista enda rolli Euroopa kodanikuühiskonna liikmena. Lisaks on töötoas osalejatel võimalus osaleda nädalases noortevahetusprojektis Brüsselis! Rohkem infot ACLEV projekti kohta leiab siit: https://education.yfu.org/active-citizens-living-european-values

Töötubade tellimine:
yfu@yfu.ee

Töötoa kirjeldus

Töötoa teema: Active Citizens Living European Values
Kestus:
45-90 min (vastavalt soovile)
Sihtgrupp: 18-25astased noored
Töökeel: inglise keel (võimalik ka eesti või vene keel)
Rühma suurus: 20-40 õpilast
Koolitunnis räägime sellest, mis on Euroopa Liit ja selle väärtused ning julgustame kriitilist mõtlemist ja aktiivsust kodanikuühiskonnas.
Töötubade läbiviijad on vastavalt koolitatud vabatahtlikud Eestist ja Hollandist.
Töötuba sisaldab interaktiivseid tegevusi õpilaste kaasamiseks ja neid aktiivselt kaasa mõtlema innustamiseks.