YFU Töötoad

YFU TÖÖTOAD

Ootus on, et koolis oleks toetav keskkond üldinimlike ja ühiskondlike väätuste edasiandmiseks, et noortest kujuneksid avardunud silmaringiga dialoogivõimelised ühiskonnaliikmed. Eeldab ju ka riiklik õppekava õpilaste kultuuri-ja väärtuspädevuse ning sotsiaalse ja kodanikupädevuse kujundamist.
Kuidas seda praktiliselt ühe koolitunni raames teha?

Üheks võimaluseks on YFU töötoad, mis said alguse ühelt poolt soovist jagada YFUsse aastatega kogunenud kompetentsi maailma kultuuriruumis tegutsemisest ning teiselt poolt soovist pakkuda noortele piisavalt väljakutsuvaid arenguvõimalusi.

Töötube viivad läbi vastava ettevalmistuse saanud YFU noored vabatahtlikud. Töötubade läbiviimine annab noortele võimaluse proovida õpetaja ametit, harjutada avalikku esinemist ning omandada seeläbi vajalikke oskuseid tööturule sisenemiseks.

 

YFU töötoad on tasuta. Lisainfo ja tellimine: renate@yfu.ee