Õpilasvahetus muudab õppimise tähenduslikuks ja koolielu huvitavaks

YFU pakub noorele enamat, kui vahetusaastaga koheselt seostuvad põnev kultuurikogemus ja keeleõppevõimalus välismaal. Õpilasvahetuses osalemine toetab kõigi aine- ja valdkonnaüleste teadmiste, oskuste ning hoiakute arengut, mis on olulised inimeseks ja kodanikuks kasvamisel ning mille saavutamist eeldab noorelt ka riiklik õppekava.

Eluks vajalikke oskusi õpib noor YFUs juba enne, kui ta lennukisse istub ja aastaks teise riiki sõidab. Otsus vahetusaastal osaleda ja sihtkohamaa valimine kujundab enesemääratluspädevust, mida läheb hiljem vaja kogu elu, et hankida teavet edasiõppimise ja tööleidmise võimaluste kohta ning kavandada oma karjääri. Toetajate otsimine arendab noore ettevõtlikkuspädevust – suutlikkust oma ideid ja plaane ellu viia, julgust võtta vastutust ning näidata oma algatusvõimet, samuti eneseesitlus- ja veenmisoskust.

Elu vahetusperes arendab lisaks kultuuri- ja väärtuspädevusele ka sotsiaalset ja kodanikupädevust ehk oskusi austada erinevate keskkondade reegleid ja ühiskondlikku mitmekesisust, inimõigusi, religioonide ja rahvuste omapära; teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerida inimeste ja nende väärtushinnangute erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel jne. Muidugi arenevad ka suhtlus- ja õpioskused, sest õppimine teises koolisüsteemis erineb kindlasti sellest, millega Eestis harjunud ollakse ja esitab noorele uusi väljakutseid, mille lahendamisega tuleb tal iseseisvalt hakkama saada.

Kuna nende pädevuste saavutamist taotleb ka riiklik õppekava, ei ole vahetusaasta välismaal sugugi mitte ainult lõbus vaheldus Eesti koolielule, vaid suurepärane viis tähenduslikuks ja kogemuslikuks õppimiseks. Lisaks aitab YFU rikastada ka nende õpilaste koolielu, kes ise vahetusaastal ei osale – Eesti koolides õppivad yfukad teistest riikidest toovad oma kultuuri ja selle kaudu põneva õppimisvõimaluse igasse tundi kaasa. Loodetavasti jätkub meie õpetajatel nutikust seda parimal viisil ära kasutada.

Soov, et sellised suurepärased võimalused tähenduslikuks ning eluliseks õppimiseks ja õpetamiseks jõuaksid enamate koolide ning õpilasteni, oli üks põhjus, miks Haridus- ja Teadusministeerium lõi algatuse Huvitav Kool. Algatuse eesmärgiks on muuta iga kool huvitavaks õpilastele, õpetajatele, lapsevanematele, hariduse toetajatele ja sõpradele. YFU on Huvitava Kooli partnerorganisatsioon, kes oma tegevuse kaudu neid eesmärke saavutada aitab.

Huvitava Kooli algatusest ja YFU rollist selles loe lisaks: www.huvitavkool.ee ja www.facebook.com/huvitavkool.

Sandra Fomotškin
kommunikatsiooni koordinaator,
Haridus- ja Teadusministeerium