Külalistunnid

Külalistund

Ootus on, et koolis oleks toetav keskkond üldinimlike ja ühiskondlike väätuste edasiandmiseks, et noortest kujuneksid avardunud silmaringiga dialoogivõimelised ühiskonnaliikmed. Eeldab ju ka riiklik õppekava õpilaste kultuuri-ja väärtuspädevuse ning sotsiaalse ja kodanikupädevuse kujundamist.
Kuidas seda praktiliselt ühe koolitunni raames teha?
Üheks võimaluseks on YFU külalistunnid, mis said alguse ühelt poolt soovist jagada YFUsse aastatega kogunenud kompetentsi maailma kultuuriruumis tegutsemisest ning teiselt poolt soovist pakkuda noortele piisavalt väljakutsuvaid arenguvõimalusi.
Külalistunde viivad läbi vastava ettevalmistuse saanud YFU noored vabatahtlikud. Külalistundide läbiviimine annab noortele võimaluse proovida õpetaja ametit, harjutada avalikku esinemist ning omandada seeläbi vajalikke oskuseid tööturule sisenemiseks.
Külalistunnid on üles ehitatud töötubadena, mis sisaldavad interaktiivseid tegevusi õpilaste kaasamiseks ja nende aktiivsemalt kaasa mõtlema innustamiseks.

Külalistunnid on tasuta. Lisainfo ja tellimine: yfu@yfu.ee või telefonil +372 628 6161